logo sm ster miniSpółdzielnia Mieszkaniowa "STER" w Szczecinie

Szanowni Państwo!  

Zgodnie z § 130 ust. 1 statutu Spółdzielni oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 13/2024 z dnia 22.04.2024 roku, Walne Zgromadzenie odbędzie się w sześciu częściach, w następujących terminach:

 

-        I część WZ – 10.06.2024 r. – nieruchomość Parkowa-Emilii Plater;

Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u przy ulicy Emilii Plater 20, Szczecin, godz. 17.00

-        II część WZ – 11.06.2024 r. – nieruchomość Wyzwolenia 105A;

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Plac Kilińskiego 3, Szczecin, godz. 17.00

-        III część WZ – 13.06.2024 r. – nieruchomość Bandurskiego 15-19, Golisza 9 i Golisza 11-21;

Sala przy Kościele Rzymskokatolickim, ul. Golisza 7, Szczecin, godz. 17.00

-        IV część WZ – 17.06.2024 r. – nieruchomość Thugutta 2A-2F, Thugutta 2G-6F i garaże Thugutta;

Sala przy Kościele Rzymskokatolickim, ul. Golisza 7, Szczecin, godz. 17.00

-        V część WZ – 18.06.2024 r. – nieruchomość Majowe, Jasna 1-5A, Jasna 5B-D, Świstacza 14-20 i garaże murowane Jasna;

Klub S.M. ,,Dąb”- ,,Żółtek’’, Rydla 93, Szczecin, os. Słoneczne, godz. 17.00

-        VI część WZ – 20.06.2023 r. – nieruchomość Szafera 186-196 oraz członkowie oczekujący;

Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Zawadzkiego 75, Szczecin godz. 17.00

 

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezydium Zebrania:
  1. przewodniczącego
  2. z-cy przewodniczącego
  3. sekretarza
 4. Stwierdzenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną prawidłowości zwołania ... części Walnego Zgromadzenia oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór komisji wnioskowej.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
  1. Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023
  2. Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2023
  3. finansowego Spółdzielni za rok 2023
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,STER”.
 14. Wybory członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „STER”.
 15. Informacja na temat wykonania wniosków z lustracji.
 16. Informacja na temat wykonania wniosków z ... części Walnego Zgromadzenia z ............2023 r.
 17. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „STER” oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.
 18. Sprawozdanie komisji wnioskowej.
 19. Dyskusja
 20. Zamknięcie obrad.

Telefony alarmowe

 • Pogotowie lokatorskie
  721 855 762 lub 91 453 60 13
 • Pogotowie dźwigowe
  800 707 401
 • Numer alarmowy
  112
 • Policja
  997
 • Pogotowie ratunkowe
  999
 • Straż pożarna
  998
 • Pogotowie energetyczne
  991
 • Pogotowie gazowe
  992
 • Pogotowie ciepłownicze
  993
 • Wodno-kanalizacyjne
  994
 • Dyżurny techniczny miasta
  96-56